kom. +48 500 171 494, +48 508 279 848
tel. 33 444 63 43, fax 33 444 62 43
e-mail: biuro@iberoitalia.pl

Zespół Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych języka hiszpańskiego i włoskiego


Cennik hiszpańskiStawki za czynności tłumacza przysięgłego

CHARAKTER TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO
Strona obliczeniowa 1125 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 50 60
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 100 - 75 120 - 90
Za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%) 75 90
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%) 25 30
Za dwie pierwsze godziny godzinę tłumaczenia ustnego. - 300
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. - 100

Stawki za tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIE ZWYKŁE
Strona obliczeniowa 1500 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Tłumaczenie pisemne w trybie zwykłym (2-3 dni) 45 50
Tłumaczenie w trybie ekspresowym (150%) 67 75
Za godzinę tłumaczenia ustnego 100 100

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka hiszpańskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.
Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Permiso de circulación Dowód rejestracyjny 40
Tarjeta de inspección técnica de vehículos Karta inspekcji technicznej pojazdów 80
Solicitud de baja Wyrejestrowanie pojazdu 40
Contrato de compra-venta Umowa kupna sprzeday 40-80
Factura Faktura / Rachunek 40-60
Certificado de destrucción del vehículo Zawiadczenie o zezłomowaniu pojazdu 80-120
Komplet dokumentów samochodowych: Dowód + Karta + Faktura/Umowa 140-160

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Documento nacional de identidad Dowód osobisty 50
Pasaporte Paszport 50
Permiso de residencia Karta pobytu 50
Permiso de conducir Prawo jazdy 50

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Diploma de estudios superiores Dyplom ukończenia studiów 150
Diploma DELE Dyplom DELE 100-150
Diploma Escuela Primaria Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 100
Diploma ESO Dyplom ukończenia szkoły średniej 100

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Certificado de nacimiento Akt urodzenia 100-150
Certificado de defunción Akt zgonu 100
Certificado de matrimonio Akt małżeństwa 100-150
Certificado fe de vida y estado civil Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego 75
Certificado de nacimiento (Comunidad Europea) Europejski akt urodzenia 50
Certificado de defunción (Comunidad Europea) Europejski akt zgonu 75
Certificado de matrimonio (Comunidad Europea) Europejski akt małżeństwa 50
Certificado de capacidad matrimonial Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego 100
Certificado de empadronamiento Zaświadczenie o zameldowaniu 50-100
Certificado de ciudadanía Zaświadczenie o obywatelstwie uropejskim 100
Certificado de bautizo Świadectwo chrztu 50

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Contrato de trabajo (Tipos 100, 200, 401-540) Umowa o pracę (Typ 100, 200, 401-540) 200-350
Certificado de vida laboral Świadectwo pracy 100-150
Nominas Szczegóły wynagrodzenia 75-100

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Legalización de firma Poświadczenie podpisu 75
Poder especial Pełnomocnictwo szczególne 150
Apostilla Poświadczenie jednolite 75
Solicitud de antecedentes penales Zaświadczenie o niekaralności 75

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.

Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Dowód rejestracyjny Permiso de circulación 120
Karta pojazdu Tarjeta de inspección técnica de vehículos 120
Wyrejestrowanie pojazdu Solicitud de baja 150
Czasowa rejestracja Solicitud de alta 150
Umowa kupna sprzeday Contrato de compra-venta 60-120
Faktura / Rachunek Factura 60

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Dowód osobisty Documento nacional de identidad 60
Paszport Pasaporte 60
Karta pobytu Permiso de residencia 60
Prawo jazdy Permiso de conducir 60

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Odpis skrócony aktu urodzenia Certificado de nacimiento 60
Odpis zupełny aktu urodzenia Certificado de nacimiento 90
Akt zgonu Certificado de defunción 60
Odpis skrócony aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 60
Odpis zupełny aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 90
Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego Certificado fe de vida y estado civil 60-120
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Certificado de capacidad matrimonial 90
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificado de empadronamiento 60-90
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificado de estado civil 60
Świadectwo chrztu Certificado de bautizo 60

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Wpis do działalności gospodarczej Contrato de trabajo 120-180
Wypis z CIDG Certificado de inscripción al registro de la actividad económica 120-180
NIP NIF 90
Regon CIF 120
KRS Registro Nacional Judicial 360
VAT-5 Certificado de contribuyente IVA 120
VAT-5UE Certificado de contribuyente IVA CE 120
Zaświadczenei o rejestracji podatnika podatku VAT Certificado de contribuyente 120

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Umowa o pracę Contrato de trabajo 120-180
Świadectwo pracy Certificado de vida laboral 120
Szczegóły wynagrodzenia Nominas 60-120

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
PIT.B Declaración fiscal 120
PIT.O Declaración fiscal 90-120
PIT.36 Declaración fiscal 180-240
PIT.37 Declaración fiscal 180-240
PIT.40 Declaración fiscal 120
Elektroniczne poświadczenie złożenia deklaracji Certificado de presentación de declaración fiscal 120

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Poświadczenie podpisu Legalización de firma 60
Poder especial Pełnomocnictwo sczególne 180
Poświadczenie jednolite Apostille 90
Zaświadczenie o niekaralności Solicitud de antecedentes penales 120