kom. +48 500 171 494, +48 508 279 848
tel. 33 444 63 43, fax 33 444 62 43
e-mail: biuro@iberoitalia.pl

Zespół Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych języka hiszpańskiego i włoskiego


Cennik hiszpańskiStawki za czynności tłumacza przysięgłego

CHARAKTER TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 40 45
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 80 - 60 90 - 67,50
Za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%) 50 56,25
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%) 20 22,50
Za dwie pierwsze godziny godzinę tłumaczenia ustnego. - 200
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. - 100

Stawki za tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIE ZWYKŁE Cena za 1 stronę obliczeniową 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. hiszpański z j. polskiego 40
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. polski z j. hiszpańskiego 35
Za godzinę tłumaczenia ustnego 80

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka hiszpańskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych, pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana na formularzu Potwierdzenia zlecenia lub wyceny przesłanym przez nasz zespół.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Permiso de circulación Dowód rejestracyjny 40
Tarjeta de inspección técnica de vehículos Karta inspekcji technicznej pojazdów 60
Solicitud de baja Wyrejestrowanie pojazdu 40
Contrato de compra-venta Umowa kupna sprzeday 40-60
Factura Faktura / Rachunek 40
Certificado de destrucción del vehículo Zawiadczenie o zezłomowaniu pojazdu 100
Komplet dokumentów samochodowych: Dowód + Karta + Faktura/Umowa 120

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Documento nacional de identidad Dowód osobisty 40
Pasaporte Paszport 40
Permiso de residencia Karta pobytu 40
Permiso de conducir Prawo jazdy 40

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Diploma de estudios superiores Dyplom ukończenia studiów 120
Diploma DELE Dyplom DELE 80-120
Diploma Escuela Primaria Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 80
Diploma ESO Dyplom ukończenia szkoły średniej 80

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Certificado de nacimiento (España) Akt urodzenia (Hiszpania) 80-120
Certificado de defunción (España) Akt zgonu (Hiszpania) 80
Certificado de matrimonio (España) Akt małżeństwa (Hiszpania) 80-120
Certificado fe de vida y estado civil Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego 60
Certificado de nacimiento (Comunidad Europea) Europejski akt urodzenia 40
Certificado de defunción (Comunidad Europea) Europejski akt zgonu 60
Certificado de matrimonio (Comunidad Europea) Europejski akt małżeństwa 40
Certificado de capacidad matrimonial Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego 80
Certificado de empadronamiento Zaświadczenie o zameldowaniu 40-80
Certificado de ciudadanía Zaświadczenie o obywatelstwie uropejskim 80
Certificado de bautizo Świadectwo chrztu 40

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Contrato de trabajo (Tipos 100, 200, 401-540) Umowa o pracę (Typ 100, 200, 401-540) 280
Certificado de vida laboral Świadectwo pracy 120
Nominas Szczegóły wynagrodzenia 60-80

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Legalización de firma Poświadczenie podpisu 60
Poder especial Pełnomocnictwo szczególne 120
Apostilla Poświadczenie jednolite 60
Solicitud de antecedentes penales Zaświadczenie o niekaralności 60

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych, pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana na formularzu Potwierdzenia zlecenia otrzymanym przez nasz zespół.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Dowód rejestracyjny Permiso de circulación 90
Karta pojazdu Tarjeta de inspección técnica de vehículos 90
Wyrejestrowanie pojazdu Solicitud de baja 112,50
Czasowa rejestracja Solicitud de alta 112,50
Umowa kupna sprzeday Contrato de compra-venta 45-90
Faktura / Rachunek Factura 45

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Dowód osobisty Documento nacional de identidad 45
Paszport Pasaporte 45
Karta pobytu Permiso de residencia 45
Prawo jazdy Permiso de conducir 45

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Odpis skrócony aktu urodzenia Certificado de nacimiento 45
Odpis zupełny aktu urodzenia Certificado de nacimiento 67,50
Akt zgonu Certificado de defunción 45
Odpis skrócony aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 45
Odpis zupełny aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 67,50
Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego Certificado fe de vida y estado civil 45-90
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Certificado de capacidad matrimonial 67,50
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificado de empadronamiento 45-67,50
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificado de estado civil 45
Świadectwo chrztu Certificado de bautizo 45

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Wpis do działalności gospodarczej Contrato de trabajo 90-135
Wypis z CIDG Certificado de inscripción al registro de la actividad económica 90-135
NIP NIF 67,50
Regon CIF 90
KRS Registro Nacional Judicial 270
VAT-5 Certificado de contribuyente IVA 90
VAT-5UE Certificado de contribuyente IVA CE 90
Zaświadczenei o rejestracji podatnika podatku VAT Certificado de contribuyente 90

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Umowa o pracę Contrato de trabajo 90-135
Świadectwo pracy Certificado de vida laboral 120
Szczegóły wynagrodzenia Nominas 45-90

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
PIT.B Declaración fiscal 90
PIT.O Declaración fiscal 67,50
PIT.36 Declaración fiscal 135-180
PIT.37 Declaración fiscal 135-180
PIT.40 Declaración fiscal 90
Elektroniczne poświadczenie złożenia deklaracji Certificado de presentación de declaración fiscal 90

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena IBEROitalia
Poświadczenie podpisu Legalización de firma 45
Poder especial Pełnomocnictwo sczególne 90
Poświadczenie jednolite Apostille 67,50
Zaświadczenie o niekaralności Solicitud de antecedentes penales 90